Edyta Duchnowska: Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji

Prawo

Edyta Duchnowska: Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji

Jeżeli w restauracji chcemy prowadzić sprzedaż alkoholu musimy pamiętać, że wymaga to uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest obowiązkiem bezwzględnym, warto więc wiedzieć, jak wygląda procedura jego uzyskiwania.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu potocznie nazywane jest „koncesją na sprzedaż alkoholu”. W restauracji mamy do czynienia ze sprzedażą detaliczną, w związku z tym organami, które wydają zezwolenie na sprzedaż alkoholu są odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. O właściwości organu, do którego musimy zwrócić się po stosowne zezwolenie decyduje lokalizacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nie zaś siedziba czy miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Wysokość opłaty wnoszonej przy rozpoczynaniu działalności za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzależniona jest od rodzaju zezwolenia, które chcemy uzyskać. Możemy wyróżnić następujące typy zezwoleń:

 Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – opłata za korzystanie z zezwolenia to 525,00 zł;

 Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 15% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata za korzystanie z zezwolenia to 525,00 zł;

 Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 15% zawartości alkoholu – opłata za korzystanie z zezwolenia to 2100,00 zł.

Do każdej z powyższych grup wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia. Oferując w sprzedaży alkohole ze wszystkich trzech grup musimy uzyskać trzy zezwolenia i każde z osobna opłacić. Należy pamiętać, że opłaty wnoszone przy rozpoczęciu działalności i uzyskaniu zezwolenia nie są jedyne. Opłaty wnoszone są co roku, jednak kolejne uzależnione są od wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Wartość tę ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za poprzedni rok. Oświadczenie składa się do dnia 31 stycznia, jednak obecnie, jeżeli do tego czasu z różnych przyczyn nie zostanie ono złożone, przedsiębiorcy mogą dopełnić tego obowiązku jeszcze przez 30 kolejnych dni z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej opłaty podstawowej za korzystanie z zezwoleń. Opłaty za kolejne zezwolenia wynoszą:

• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

• 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł. Jeżeli podane powyżej limity kwotowe nie zostały przekroczone, opłaty wnosi się w wysokości podstawowej. W przypadku, gdy nabycie zezwolenia lub utrata ważności zezwolenia następuje w trakcie roku opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Każdorazowo Opłaty wnosi się w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Brak oświadczenia lub niedokonanie opłaty w ustawowych terminach równoznaczne jest z wygaśnięciem zezwolenia. O nowe zezwolenie można wystąpić dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Warto pamiętać, że alkohol na imprezie odbywającej się na otwartym powietrzu wymaga odrębnego, jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu załącza się zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego, z których musi wynikać, że przedsiębiorca w swoim przedmiocie działalności ma sprzedaż alkoholu; dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych; zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, a także decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych. Wniosek musi mieć formę  pisemną i zawierać informacje dotyczące: rodzaju zezwolenia; danych przedsiębiorcy – jego siedziba i adres (w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania); numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP); przedmiotu działalności gospodarczej; adresu punktu sprzedaży oraz adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Co ważne, każdy punkt sprzedażowy, nawet należący do tego samego właściciela, wymaga odrębnego zezwolenia. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wymaga odnawiania, gdyż jest wydawane na czas określony. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydawane jest na czas nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na czas nie krótszy niż 2 lata. Po upływie tych terminów, zezwolenie należy przedłużyć. Nieprzestrzeganie zasad sprzedaży napojów alkoholowych grozi cofnięciem zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia powoduje zaś, iż z wnioskiem o ponowne jego wydanie można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. Zezwolenie zostanie cofnięte z powodu m.in.: sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych, a także nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych; powtarzającego się (co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy) zakłócenia porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub jego najbliższej okolicy, w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego; wprowadzenia do0 sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł; przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za poprzedni rok. Brak odpowiedniego zezwolenia może narazić nas na dotkliwe konsekwencje. Sprzedając lub podając alkohol bez zezwolenia (także po jego wygaśnięciu lub cofnięciu) lub wbrew jego warunkom, popełniamy przestępstwo i narażamy się na karę grzywny. Ponadto grozi nam także orzeczenie przepadku wszystkich napojów alkoholowych oraz orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. Na karę grzywny naraża się także kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. Przestępstwem będzie nawet jednorazowa umyślna sprzedaż alkoholu wbrew obowiązującym przepisom.

EDYTA DUCHNOWSKA
Radca Prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska
www.duchnowska.pl
www.prawowrestauracji.pl

IZABELA WARDASZKO

Aplikant radcowski