Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym

Prawo

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym

Kwestie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej „u.w.t.p.a.”). W myśl przepisów tej ustawy sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”.

OKRES WAŻNOŚCI UZYSKANIA KONCESJI

Takie zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata. Obowiązywanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może jednak ustać przed upływem okresu, na który zezwolenie zostało wydane, na skutek jego cofnięcia albo wygaśnięcia z mocy prawa.

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ COFNIĘCIE ZEZWOLENIA?

Cofnięcie albo wygaśnięcie zezwolenia – poza sytuacją, o której mowa w art. 18 ust. 12 pkt 2 u.w.t.p.a. – skutkuje utratą mocy obowiązującej decyzji przyznającej uprawnienie do sprzedaży napojów alkoholowych przed upływem okresu, na który wydano zezwolenie. Zgodnie z art. 18 ust. 10 u.w.t.p.a. organ zezwalający wydaje decyzje, w której cofa zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

• sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

• sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 (tj. naruszenie zakazów sprzedaży napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych oraz domach wypoczynkowych);

2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w placówce gastronomicznej w roku poprzednim;

6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Oczywiście przedsiębiorca ma możliwość zaskarżenia decyzji organu zezwalającego o cofnięciu zezwolenia poprzez wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przypadku jego nieuwzględnienia podmiot ten może wnieść skargę do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok tego sądu może być z kolei zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zaskarżając decyzję organu zezwalającego, warto zarówno w odwołaniu, jak i skardze sformułować wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji. Jeżeli organ lub sąd przychyli się do niego, możliwe będzie prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Uprawomocnienie się decyzji o cofnięciu zezwolenia skutkuje tym, iż sprzedaż alkoholu staje się definitywnie zabroniona. Przedsiębiorca nie ma możliwości wyprzedaży pozostałych zapasów magazynowych. Jednocześnie ustawodawca nie stworzył uregulowań dotyczących tego, co należy zrobić z alkoholem niesprzedanym do czasu uprawomocnienia się decyzji. Zatem decyzja dotycząca postępowania z niesprzedanym towarem zostaje pozostawiona przedsiębiorcy. Najczęściej, z uwagi na chociażby okres przydatności do spożycia, taki towar będzie wymagał utylizacji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabezpieczone zapasy magazynować do czasu ponownego uzyskania zezwolenia na sprzedaż.

Kontynuowanie sprzedaży alkoholu po dniu, w którym decyzja cofająca zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych stała się ostateczna, jest równoznaczne z prowadzeniem sprzedaży bez wymaganego zezwolenia i podlega odpowiedzialności za wykroczenia przewidzianej art. 46 u.w.t.p.a.

KATALOG KAR

Katalog kar za takie wykroczenie to: grzywna, przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy oraz orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

PONOWNE WYDANIE ZEZWOLENIA

Cofnięcie zezwolenia nie jest tożsame z dożywotnim zakazem sprzedaży alkoholu. Przedsiębiorca, który utracił zezwolenie, może więc wystąpić z wnioskiem o jego ponowne wydanie. Nie zostanie ono jednak udzielone wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

OLGA DĄBROWSKA
Adwokat
Kancelaria Adwokata i Doradcy
Restrukturyzacyjnego Paweł Lewandowski
kancelaria@lewandowskikancelaria.pl
www.lewandowskikancelaria.pl

Oprac. red

Udostępnij artykuł