Edyta Duchnowska: Ogródek gastronomiczny – niezbędne formalności

Prawo

Edyta Duchnowska: Ogródek gastronomiczny – niezbędne formalności

Nieważne jak pięknie i stylowo urządzony jest lokal – w cieplejsze dni zazwyczaj przegra z możliwością konsumpcji na świeżym powietrzu. Goście bardzo chętnie wybierają spożywanie posiłków na zewnątrz, a więc lokale posiadające ogródki przyciągną ich o wiele więcej. Tematem tym warto zainteresować się już pod koniec zimy albo na początku wiosny, tak aby dopiąć wszelkich formalności jak najwcześniej.

OGRÓDEK RESTAURACYJNY A ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Plany organizacji ogródka muszą zacząć się od miejsca i przestrzeni. W praktyce najczęściej wykorzystywane w tym celu są publiczne pasy drogowe. Co istotne, na gruncie ustawy o drogach publicznych takim pasem jest także chodnik – jako pas ruchu pieszych. Aby legalnie zająć teren pod ogródek, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia. W przypadku drogi krajowej organem właściwym będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w przypadku drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa; w przypadku drogi powiatowej – zarząd powiatu natomiast w przypadku drogi gminnej – wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W miastach na prawach powiatu, jak np. w Warszawie, właściwy będzie natomiast prezydent miasta. Jeżeli ogródek ma zostać zorganizowany w innym miejscu niż pas drogowy, konieczna będzie zgoda właściciela albo zarządcy tej przestrzeni. W zależności od sytuacji prawnej gruntu może być to podmiot prywatny lub publiczny.

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA

Wymagania co do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego mogą różnić się w pewnym zakresie, w zależności od podmiotu do którego kierujemy wniosek. Wzór wniosku udostępniony jest zwykle na stronie internetowej urzędu. Podstawowe dane, jakie należy w nim zawrzeć to dane identyfikujące przedsiębiorcę, tytuł prawny do lokalu, planowana powierzchnia zajęcia, okres zajęcia oraz szkic sytuacyjny.
Niektóre urzędy wymagają ponadto projektu organizacji ruchu czy planu aranżacji i wyposażenia ogródka, z uwzględnieniem dostępu do toalety i śmietników. Można również trafić na miejsca, w których konieczne jest skonsultowanie z odpowiednim wydziałem urzędu miasta organizującym estetykę przestrzeni miejskiej. Jeżeli w ogródku spożywany ma być alkohol, dołączyć należy również posiadane zezwolenie. Dodatkowo, jeżeli ogródek chociażby częściowo ma zostać zorganizowany na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, należy wystąpić o jego zgodę i załączyć ją do wniosku. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Po jej otrzymaniu należy dokonać opłaty, której wysokość ustalana jest przez organ zarządzający. Granicą i maksymalną wysokością opłaty jest 10 zł za 1 m2 powierzchni za jeden dzień zajęcia. Jeżeli organ wydał decyzję negatywną, warto odwołać się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin na wniesienie odwołania to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

ALKOHOL I TYTOŃ W OGRÓDKU RESTAURACYJNYM

Nie potrzeba żadnych dodatkowych zezwoleń, aby pozwolić gościom na palenie tytoniu lub e-papierosów w ogródku restauracyjnym. Ogólny zakaz palenia w lokalach gastronomicznych nie obejmuje więc ogródka z mocy prawa. Restaurator może jednak taki zakaz wprowadzić z własnej woli, jeżeli tylko chce. Nieco inaczej wygląda kwestia spożywania napojów alkoholowych. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wskazuje bowiem precyzyjnie miejsce, w którym obowiązuje. Jeżeli tym miejscem jest wyłącznie wnętrze lokalu, to nie jest prawnie dopuszczalne podawanie go na zewnątrz. Nie ma jednak potrzeby występowania o nowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Istnieje możliwość modyfikacji posiadanego zezwolenia i poszerzenie go o przyległy.

KARA ZA BEZPRAWNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Należy koniecznie pamiętać, że zabronione jest zajmowanie pasa drogowego przed otrzymaniem zezwolenia. Niedopuszczalne jest ustawienie ogródka restauracyjnego w momencie, gdy wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Sam fakt złożenia wniosku nie ma więc żadnego znaczenia. Kara w przypadku bezprawnego zajęcia pasa ruchu drogowego jest dość wysoka – jest to dziesięciokrotność standardowej opłaty obowiązującej w danym miejscu. Kara ta jest niezależna od motywów i charakteru zajęcia pasa, a także od samej świadomości bezprawnego działania. Nie można więc obronić się przed nią, powołując się m. in. na działanie nieumyślne. Kara może zostać nałożona także w przypadku zajęcia większej powierzchni niż wskazana w zezwoleniu. Podobnie będzie gdy przekroczymy okres zajęcia pasa określony w decyzji – nawet jeżeli będzie to tylko jeden dzień. Warto więc pilnować tego terminu i w razie potrzeby wystąpić o nowe zezwolenie.

EDYTA DUCHNOWSKA
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska
www.duchnowska.pl
www.prawowrestauracji.pl

Kacper Sołtykiewicz
aplikant radcowski

fot.pixabay.com.pl