Advertisement
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Prawo

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

W roku 2020 przedsiębiorcy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością i ogromnymi problemami, głównie finansowymi, związanymi z wystąpieniem ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. W branży gastronomicznej pandemia doprowadziła do zamknięcia wielu lokali, a w tych, które pozostały konsekwencje wprowadzanych obostrzeń odczuwalne są do dziś. Nie wszyscy jednak wiedzą, że odpowiedzią na ich trudną sytuację ekonomiczną i walkę ze skutkami gospodarczymi epidemii może być uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Nieznane dotąd uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone do rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego przez Tarczę Antykryzysową (ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19). Nowa procedura jest zmodyfikowaną wersją znanego wcześniej postępowania o zatwierdzenie układu i początkowo miała obowiązywać do 30 czerwca 2021 r. Ze względu jednak na duże zainteresowanie tym trybem oraz jego efektywność i skuteczność uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w obecnej formie będzie obowiązywać do dnia 30 listopada 2021 r. Przedsiębiorcy zmagający się z problemami finansowymi mogą poddać swoje przedsiębiorstwo restrukturyzacji, czyli zmianom zmierzającym do unormowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i umożliwieniu jego dalszego funkcjonowania. Obecnie najczęściej wybieraną formą restrukturyzacji jest właśnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. W praktyce bowiem to właśnie w tym trybie o wiele częściej dochodzi do zawarcia układu, a dodatkowo jest on zdecydowanie najprostszy, najtańszy i najszybszy.

Celem każdej restrukturyzacji jest zawarcie z wierzycielami układu, który na nowo określi zasady regulowania jego zobowiązań. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne otwiera sam przedsiębiorca z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny sprawuje pieczę nad całym procesem restrukturyzacji pozasądowej. Pominięcie sądu dla przedsiębiorcy oznacza niższe koszty i krótszy czas trwania postępowania. Kluczowym momentem postępowania jest obwieszczenie o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tego dnia liczony jest czteromiesięczny termin na przeprowadzenie restrukturyzacji.

OBWIESZCZENIE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA

To właśnie moment obwieszczenia o otwarciu postępowania pozwala na zabezpieczenie dłużnika poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem. Niedopuszczalne jest także wszczęcie nowych egzekucji, wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia w trakcie trwania postępowania. Dodatkowo po otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego obowiązuje zakaz wypowiadania umów kluczowych dla działalności przedsiębiorcy, czyli m.in. umów leasingu czy najmu. Wprowadzono również tak zwane memorandum płatnicze – dłużnik nie tylko nie musi, ale również nie może regulować zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania. Zasady ich spłaty określi bowiem zawarty z wierzycielami układ.

Udzielenie dłużnikowi ochrony przeciwegzekucyjnej skutkuje jednak ograniczeniem swobodnego zarządu przedsiębiorstwem. Dłużnik może podejmować samodzielnie jedynie czynności zwykłego zarządu. Na wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd, konieczne będzie uzyskanie zgody doradcy restrukturyzacyjnego.

DZIEŃ UKŁADOWY

W obwieszczeniu wyznaczany jest dzień układowy, który ma istotne znaczenie dla ustalenia praw wierzycieli objętych układem: wysokości przysługujących im wierzytelności oraz uprawnienia do głosowania nad układem. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie stanowią wierzytelności układowych i powinny być przez dłużnika regulowane na bieżąco.

SPIS WIERZYTELNOŚCI

We współpracy z przedsiębiorcą, na podstawie wykazu wierzycieli przedstawionego przez dłużnika, przygotowany jest spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Wraz z nadzorcą układu ustalane są także propozycje układowe kierowane do wierzycieli oraz plan restrukturyzacyjny, który jest kluczowym i obligatoryjnym elementem postępowania restrukturyzacyjnego, umożliwiającym pozytywną ocenę realności wykonania układu. Propozycje układowe pozwalają na restrukturyzację zobowiązań przedsiębiorcy i mogą polegać w szczególności na: odroczeniu terminu wykonania zobowiązań, rozłożeniu spłaty na raty, zmniejszeniu wysokości zobowiązań, konwersji wierzytelności na udziały lub akcje albo zmianie lub uchyleniu prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

GŁOSOWANIE NAD UKŁADEM

Kolejnym etapem postępowania jest głosowanie nad układem, które przeprowadza przedsiębiorca we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym. W tym celu może zostać zwołane zgromadzenie wierzycieli. Głosy mogą być również zbierane korespondencyjnie. Istotne jest to, że aby układ wszedł w życie nie wszyscy wierzyciele muszą zagłosować za jego przyjęciem. Układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. Niewątpliwie sukces restrukturyzacji leży w pełnej współpracy przedsiębiorcy z doradcą restrukturyzacyjnym. To na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek przekazania kompletnych i prawdziwych informacji o prowadzonej działalności.

Paweł Lewandowski

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat

Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego

https://lewandowskikancelaria.pl/

 

Izabela Wardaszko

Radca prawny

Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego

oprac. red