GUS: Turyści w pierwszym kwartale 2024 r. najchętniej wybierali pobyt w hotelach

Aktualności

GUS: Turyści w pierwszym kwartale 2024 r. najchętniej wybierali pobyt w hotelach

W pierwszym kwartale 2024 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 7,1 mln turystów, którym udzielono 17,4 mln noclegów. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. liczba turystów przebywających w obiektach noclegowych zwiększyła się o 0,7%, natomiast liczba udzielonych im noclegów o 0,3%.

W pierwszym kwartale 2024 r.:

0,7% wzrost liczby turystów w turystycznych obiektach noclegowych w pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r.,

z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało o 68,1 tys. turystów zagranicznych więcej niż w 1 kwartale 2023 r.,

stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych wyniósł 43,2%,

turystom udzielono o 57,4 tys. noclegów więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku,

w hotelach zatrzymało się 4,1 mln turystów krajowych.

 

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w pierwszym kwartale 2024 r.

W pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. nastąpił niewielki wzrost wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Polsce. Według wyników uzyskanych na podstawie badania turystycznej bazy noclegowej w 1 kwartale br. z noclegów skorzystało 7,1 mln turystów, z tego 5,7 mln turystów krajowych i 1,4 mln turystów zagranicznych. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. liczba turystów ogółem wzrosła o 0,7%, z tego liczba turystów krajowych zmniejszyła się o 0,3%, a turystów zagranicznych zwiększyła się o 5,1%.

Wśród turystów zagranicznych z oferty obiektów noclegowych najczęściej korzystali goście z Europy – 1,2 mln. Stanowili oni 86,2% wszystkich zagranicznych turystów i było ich o 5,3% więcej niż w 1 kwartale 2023 r. Najwięcej turystów przyjechało z Niemiec (309,6 tys.). Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Ukrainy (184,9 tys.), a na trzecim z Wielkiej Brytanii (158,9 tys.). Turyści z trzech wymienionych krajów stanowili łącznie 46,2% ogółu turystów zagranicznych, którzy w pierwszym kwartale 2024 r. skorzystali z noclegów w obiektach turystycznych na terenie Polski.

Wykres 1. Turyści przebywający w obiektach noclegowych i udzielone im noclegi

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku w 14 spośród 20 rodzajów obiektów odnotowano wzrost liczby turystów, w tym największy wystąpił w zespołach domków turystycznych (o 155,1%). Turystów w znacznym stopniu przybyło również na kempingach (o 84,0%), w ośrodkach kolonijnych (o 70,0%) i na polach biwakowych (o 69,8%). Spadek liczby turystów, w porównaniu z 1 kwartałem poprzedniego roku odnotowano w największym stopniu w domach pracy twórczej (o 5,2%), następnie w zakładach uzdrowiskowych (o 4,4%) i hostelach (o 2,3%). Turyści w 1 kwartale 2024 r. najchętniej wybierali pobyt w hotelach, w których zatrzymało się 5,2 mln osób. Z noclegów w tych obiektach skorzystało 71,8% ogółu turystów krajowych i 82,8% ogółu turystów zagranicznych.

Wzrost liczby turystów korzystających z noclegów w porównaniu z 1 kwartałem 2023 r. odnotowano w 7 województwach, w tym największy wystąpił w województwie zachodnio-pomorskim (o 9,7%), zaś największy spadek w województwie lubelskim (o 12,1%). Blisko połowa turystów (48,7%) korzystających z noclegów w 1 kwartale 2024 r. zatrzymała się w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim (łącznie 3,4 mln osób). Najmniej turystów (63,5 tys.) przebywało w obiektch znajdujących się na terenie województwa opolskiego – 0,9% ogółu.

Wykres 2. Turyści korzystający z noclegów według województw

W 1 kwartale 2024 r. turystom udzielono 17,4 mln noclegów (o 0,3% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r.). Turyści krajowi skorzystali z 14,1 mln noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 3,3 mln. W porównaniu z 1 kwartałem 2023 r. nastąpił spadek liczby noclegów udzielonych turystom krajowym o 0,4% i wzrost liczby noclegów turystów zagranicznych o 3,4%. Turyści najchętniej wybierali hotele, gdzie spędzili 10,3 mln nocy, tj. o 1,2% mniej niż przed rokiem.

Wykres 3. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych według województw

Najwięcej noclegów udzielono w województwie małopolskim – 3,3 mln (18,8% ogółu noclegów), a najmniej w województwie opolskim – 140,3 tys. (tj. 0,8%). Wzrost liczby udzielonych noclegów odnotowano w 7 województwach. Największy wzrost wystąpił w województwie pomorskim (o 6,8%), natomiast największy spadek w województwie lubelskim (o 17,2%). W 1 kwartale 2024 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 34,0% i był niższy o 1,7 p.proc. w porównaniu z 1 kwartałem 2023 r. W najmniejszym stopniu miejsca noclegowe wykorzystane były w styczniu br. – 32,3% (spadek o 0,7 p.proc.). W lutym br. wartość tego wskaźnika wyniosła 36,6% (spadek o 3,0 p.proc.), natomiast w marcu br. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 33,3% wobec 34,9% przed rokiem.

Wykres 4. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych

W obiektach hotelowych w 1 kwartale br. wynajęto 7,0 mln pokoi (7,1 mln w analogicznym okresie 2023 r.), natomiast stopień ich wykorzystania wyniósł 43,2% i był o 1,7 p.proc. niższy niż w 1 kwartale 2023 r.

Źródło danych GUS