Sfinks wstępnie: blisko 100 mln zł przychodów i 17 mln zysku netto w 2022 r.

Aktualności

Sfinks wstępnie: blisko 100 mln zł przychodów i 17 mln zysku netto w 2022 r.

15 marca 2023

Spółka Sfinks Polska, zarządzająca m.in. sieciami SPHINX, Piwiarnia i Chłopskie Jadło, ogłosiła wstępne roczne wyniki finansowe, z których wynika, że przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 98,6 mln zł wobec 60,7 mln zł rok wcześniej, a zysk brutto na sprzedaży to 25,9 mln zł wobec 14,3 mln zł przed rokiem. Zysk netto za miniony rok osiągnął wartość 17,3 mln zł, podczas gdy w 2021 spółka notowała stratę -19,6 mln zł. Wpływ na roczny wynik netto miały zdarzenia jednorazowe, zwłaszcza uprawomocnienie się układu z wierzycielami z kwietnia 2022. Co istotne, wyniki samego tylko IV kwartału 2022 potwierdziły trend wzrostowy biznesu restauracyjnego Sfinksa. Spółka zanotowała w tym okresie przychody w wysokości 26,5 mln zł oraz 7,5 mln zysku brutto na sprzedaży i 5,5 mln zł zysku netto. Dla porównania w 2021 r. wartości te wynosiły odpowiednio: 21,6 mln zł, 6,8 mln zł oraz -11,2 mln zł.

Wyniki sprzedażowe i operacyjne w ostatnim kwartale roku 2022 wykazały solidny trend rosnący. Sprzedaż rok do roku zwiększyła się o 22%, chociaż IV kwartał sezonowo jest najtrudniejszy dla gastronomii. Jednocześnie mimo presji kosztowej wypracowaliśmy za ten okres zysk brutto na sprzedaży wyższy o 12% r/r. Utrzymaliśmy też na zbliżonym poziomie koszty ogólnego zarządu. Te pozytywne tendencje sprzedażowe zostały przez spółkę utrzymane także w dwóch pierwszych miesiącach 2023 r., co miało m.in. wpływ na decyzję o utworzeniu aktywa podatkowego za 2022 r. oraz zmniejszenie rezerw, a w konsekwencji przełożyło się też na wynik netto kwartału – wyjaśnia Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Na jednostkowy wynik netto Sfinksa za IV kwartał w największym stopniu wpłynęły dwa elementy – zmniejszenie odpisów z tytułu utraty wartości majątku oraz należności o kwotę 2,8 mln zł oraz wzrost aktywa na podatek dochodowy o kwotę 2,3 mln zł. Nawet przy pominięciu tych czynników spółka wypracowała zysk na poziomie netto.

Na wynik netto kwartału miały znaczący wpływ zdarzenia jednorazowe, jednak nie wystąpiłyby one, gdyby nie istotne pozytywne trendy w naszej działalności operacyjnej, czyli zwiększenie wyników sprzedażowych i rentowności restauracji. W rezultacie możemy rozwiązywać rezerwy, które zawiązaliśmy w złych czasach. Z kolei w ujęciu rocznym należy pamiętać o pozytywnym wpływie uprawomocnienia się w kwietniu 2022 układu z wierzycielami w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. To wydarzenie było kluczowe dla utrzymania stabilności grupy, zachwianej w pandemii, i położyło fundament pod dalszy rozwój Sfinksa. Ułożenie relacji z wierzycielami i rozłożenie spłaty zadłużenia na kolejne lata umożliwiło nam skupinie się na zarządzaniu siecią. Dobrze wykorzystaliśmy tę szansę, co pokazują wstępne roczne i kwartalne wyniki za 2022, a także wyniki za styczeń i luty tego roku – dodaje prezes Sfinksa.

Dodatni wpływ uprawomocnienia się układu w ramach UPR na wynik netto spółka określiła we wcześniejszych raportach łącznie jako 26,3 mln zł. Obok porozumienia z wierzycielami, innymi ważnymi elementami planu stabilizacji sytuacji w spółce po pandemii była pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu, a także działania prosprzedażowe – w restauracjach, segmencie delivery i dań gotowych. Właśnie 2022 był pierwszym pełnym rokiem, w którym działalność restauracji nie była ograniczona przez obostrzenia związane z pandemią. W minionym roku Sfinks pracował też nad dalszym rozwojem narzędzi technologicznych – zwłaszcza programu lojalnościowego i aplikacji mobilnej Aperitif. W efekcie po najtrudniejszym okresie pandemii spółka mogła działać z ustabilizowaną sytuacją wobec wierzycieli i zacząć odbudowywać sprzedaż i swoją pozycję na rynku.

Zaprezentowane wyniki za IV kw. 2022 r. i cały 2022 r. są danymi wstępnymi i będą podlegały badaniu przez firmę audytorską.