Pre-pack czyli przygotowana likwidacja

Prawo

Pre-pack czyli przygotowana likwidacja

13 października 2021

Wprowadzenie stanu epidemiologicznego w Polsce, jak również związanych z tym obostrzeń doprowadziło do unieruchomienia polskiej gospodarki, a tym samym branży gastronomicznej. Znaczna część przedsiębiorców zdecydowała się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej, pozostali podjęli decyzję o zmianie profilu działalności, a nawet zakończeniu jej prowadzenia.

Obecnie wielu przedsiębiorców, aby poprawić swoją sytuację finansową korzysta z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule. Jeżeli restrukturyzacja nie jest już możliwa, warto rozważyć inne możliwości wyjścia z kryzysu ekonomicznego. Jedną z nich jest procedura przygotowanej likwidacji, czyli tzw. pre-pack, uregulowana w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Pre-pack jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla inwestora, jak i dla przedsiębiorcy i jego wierzycieli, którzy co do zasady zostaną zaspokojeni szybciej i w wyższym stopniu niż w przypadku tradycyjnego postępowania upadłościowego. Czym zatem jest pre-pack? Czy może to być szansa dla inwestora na przejęcie np. dobrze rokującego biznesu gastronomicznego?

CEL INSTYTUCJI PRZYGOTOWANEJ LIKWIDACJI

Pre-pack jest rozwiązaniem mało znanym, ale zdecydowanie godnym rozważenia. Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub jedynie wartościowych składników majątkowych w czasie trwania postępowania upadłościowego Co zatem daje nam pre-pack? Przede wszystkim umożliwia sprzedaż funkcjonującego przedsiębiorstwa wybranemu inwestorowi, za określoną we wniosku i zaakceptowaną przez sąd cenę. Czym pre-pack różni się od standardowej sprzedaży przedsiębiorstwa? Bezdyskusyjną korzyścią jest skutek egzekucyjny sprzedaży, a więc nabycie przedsiębiorstwa bez obciążeń i zobowiązań. Przy standardowej sprzedaży przedsiębiorstwa to nabywca jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem biznesu. Z kolei nabycie udziałów następuje wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami tego podmiotu. Regularne procedury wymagają więc przeprowadzenia pełnej analizy prawno-podatkowej przed sprzedażą. Aby skorzystać z procedury przygotowanej likwidacji, należy złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Założeniem instytucji przygotowanej likwidacji jest bowiem szybka sprzedaż przedmiotu objętego pre-packiem przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa w całości. Wierzyciele mają zostać zaspokojeni w jak najwyższym stopniu, a czas trwania postępowania upadłościowego powinien być ograniczony do minimum.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYGOTOWANĄ LIKWIDACJĘ

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może złożyć uczestnik postępowania, czyli każdy kto złoży wniosek o ogłoszenie upadłości oraz sam dłużnik. Dopuszczalne jest również złożenie wniosku o przygotowaną likwidację przez podmiot, który nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Przykładowo, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez wierzyciela, a wniosek o pre-pack przez samego dłużnika. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży.

ELEMENTY WNIOSKU O PRZYGOTOWANĄ LIKWIDACJĘ

Przepisy prawa upadłościowego wskazują, jakie elementy powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży należy dołączyć dowód wpłaty na rachunek depozytowy sądu wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. Dowód wpłaty wadium jest o tyle istotny, że brak jego dołączenia spowoduje pozostawienie wniosku o pre-pack bez rozpoznania. Wniosek o przygotowaną likwidację powinien zawierać również listę wierzycieli, którzy dokonali zabezpieczenia na majątku dłużnika wraz z podaniem ich adresów, odpisy wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, opis i oszacowanie przedmiotu objętego pre-packiem oraz warunki sprzedaży zawierające wskazanie co najmniej ceny i nabywcy. Opis i oszacowanie, czyli wycenę majątku, przygotowuje biegły sądowy. Dobrze widziane jest dołączenie do wniosku projektu umowy z nabywcą.

Skrócenie całej procedury zapewni dowód wpłaty pełnej ceny za majątek objęty pre-packiem na rachunek depozytowy sądu. W takim wypadku niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości dłużnika nastąpi wydanie przedsiębiorstwa nabywcy. Wniosek o przygotowaną likwidację może uwzględniać więcej niż jednego nabywcę, co ułatwia dokonanie sprzedaży. Co istotne, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa nie podlega opłacie sądowej, ale wymaga dokonania wspomnianej już wyceny składnika majątkowego, będącego przedmiotem nabycia. Wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowego kosztu. Opłacie podlega jedynie wniosek o ogłoszenie upadłości.

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU W POSTACI USTANOWIENIA TYMCZASOWEGO NADZORCY SĄDOWEGO ALBO ZARZĄDCY PRZYMUSOWEGO

Obecnie obowiązujące przepisy wprowadziły obowiązek ustanowienia zabezpieczenia majątku dłużnika na czas postępowania w postaci powołania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego. Funkcją tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy przymusowego jest, oprócz zabezpieczenia majątku, sporządzenie sprawozdania.  W sprawozdaniu tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy zawiera m.in. informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości majątku, przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego oraz innych zobowiązań masy upadłości.

UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU O PREPACK ORAZ ZATWIERDZENIE WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Sąd uwzględnia wniosek o przygotowaną likwidację, jeżeli cena w trybie przygotowanej likwidacji jest wyższa niż kwota, którą można uzyskać w przypadku prowadzenia postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych. Jeśli proponowana cena jest zbliżona do tej kwoty, ale jej nie przewyższa, sąd może uwzględnić wniosek tylko, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania ciągłości przedsiębiorstwa. Sąd zatwierdzając warunki sprzedaży wydaje postanowienie, w którym określa co najmniej cenę oraz nabywcę mienia objętego wnioskiem o przygotowaną likwidację.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Jak już wcześniej wspomniano, głównym celem pre-packu jest szybka i efektywna sprzedaż. Syndyk w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży zawiera umowę sprzedaży składnika majątku objętego pre-packiem.

PODSUMOWANIE

Przepisy regulujące przygotowaną likwidację dają możliwość pełnego i szybkiego zaspokojenia wierzycieli, jak również pozwalają znacznie szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe. Omawiana instytucja pozwala również na zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w całości i dalsze jego funkcjonowanie.

IZABELA WARDASZKO
Radca prawny
Kancelaria Adwokata i Doradcy
Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego
www.lewandowskikancelaria.pl

ALEKSANDRA KOWALCZYK
Prawnik
Kancelaria Adwokata i Doradcy
Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego

oprac. red.