Krajowy Rejestr Zadłużonych,  czyli rewolucyjne zmiany dla wierzycieli i dłużników

Prawo

Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli rewolucyjne zmiany dla wierzycieli i dłużników

Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako: KRZ) funkcjonuje od 1 grudnia 2021 r. i jest to rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym. Wydawać by się mogło, że jest niezwiązany z branżą gastronomiczną. Nic bardziej mylnego. Restauratorzy, podobnie jak inni przedsiębiorcy, będą musieli zmierzyć się z KRZ, występując m.in. w roli wierzycieli, a niestety czasami również jako dłużnicy.

Jest to system jawny, wiarygodny i ułatwiający przebieg postępowań sądowych. Dzięki niemu wszelkie wnioski i dokumenty dotyczące postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wysyłane będą on-line. Umożliwi to cyfryzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (nazywanych insolwencyjnymi), czyli szybszą naprawę zadłużonych przedsiębiorstw oraz sprawniejsze prowadzenie postępowań upadłościowych, co wydaje się szczególnie istotne w obliczu wciąż trwającej pandemii COVID-19.

Co ważne, każdy będzie miał możliwość sprawdzić w KRZ czy w stosunku do niego albo osoby, z którą zawiera umowę nie toczy się postępowanie insolwencyjne, a także czy wobec jego kontrahenta była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności. Takie działania powinny stać się regułą w prowadzonej działalności, dostarczą informacji, czy druga strona umowy nie jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością oraz pozwolą na podjęcie świadomej decyzji, czy podejmujemy ryzyko rozpoczęcia współpracy z takim podmiotem.

W stosunku do nowych postępowań nie będzie już obowiązku publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co wpłynie na oszczędności przedsiębiorców i obniży koszty postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W ramach KRZ można skorzystać z czterech dedykowanych portali:

  1. Portalu Publicznego – w którym każdy może bezpłatnie i bez konieczności zakładania konta przejrzeć obwieszczenia oraz wyszukać, m.in. informacje o prowadzonych wobec osób i podmiotów postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto można tam zapoznać się z wykazem doradców restrukturyzacyjnych czy przeglądać informacje na temat składników masy upadłości w konkretnych postępowaniach upadłościowych;
  2. Portalu Użytkownika Zarejestrowanego – w którym po zarejestrowaniu można składać wnioski i pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz postępowaniach w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, można przeglądać akta tych postępowań oraz odbierać korespondencję związaną z tymi postępowaniami;
  3. Rejestru dla Organów Administracji Publicznej – przeznaczonego dla organów zobowiązanych do zamieszczania w KRZ określonych informacji o osobach i podmiotach;
  4. Portalu Użytkowników Branżowych – dedykowanego syndykom, nadzorcom i zarządcom wykonującym czynności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W jawnej części KRZ – przeznaczonej dla wszystkich – znajdziemy informacje o:

1)    osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania:

  1. a) restrukturyzacyjne oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
  2. b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
  3. c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

2)    wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki;

3)    osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału ZUS z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

4)    osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jest to więc szereg bardzo ważnych informacji, istotnych także w branży gastronomicznej.  To za pośrednictwem KRZ, z pewnymi wyjątkami, będą składane wnioski o ogłoszenie upadłości, wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a nawet dokonywane zgłoszenia wierzytelności. Także głosowanie nad układem i zbieranie głosów wierzycieli będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemu.

W ramach Portalu Użytkownika Zarejestrowanego będzie można również przeglądać akta prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje w ramach Portalu Rejestrów Sądowych dostępnego pod adresem: prs.ms.gov.pl (bezpośredni link do Krajowego Rejestru Zadłużonych to: krz.ms.gov.pl).

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało również filmy instruktażowe, które pomogą w założeniu konta na portalu KRZ, a także w korzystaniu z niego. W przypadku wejścia w rolę wierzyciela, warto prześledzić te materiały, co na pewno ułatwi pracę w systemie.

Obecnie będziemy więc funkcjonować w rzeczywistości, w której wszczęte już postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne toczą się w starym trybie, a nowe – wymagać będą obsługi systemu KRZ. Czy i w jakim zakresie ułatwi to przebieg postępowań i dostęp do istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców informacji, okaże się w praktyce.

 

Izabela Wardaszko

Radca prawny

 

Ernest Ściegienny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego

Ciechocińska 26

02-924 Warszawa

kancelaria@lewandowskikancelaria.pl

https://lewandowskikancelaria.pl/

oprac. red.