Edyta Duchnowska: Kasy fiskalne online od 1 stycznia 2021 r.  Dla kogo ulgi?

Prawo

Edyta Duchnowska: Kasy fiskalne online od 1 stycznia 2021 r. Dla kogo ulgi?

04 grudnia 2020

Choć aktualna sytuacja firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej jest dramatyczna, Ministerstwo Finansów nadal nie wydało nowego rozporządzenia, które pozwalałoby przedsiębiorcom gastronomicznym i hotelarskim skorzystać z przesunięcia terminu instalacji kasy online. Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie placówki gastronomiczne będą zobowiązane wymienić kasy fiskalne 1 stycznia 2021 r. 

Obowiązek ten dotknie wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne, a także świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 10 stycznia 2020 r. (sygn.0113-KDIPT1-3401281520191JM) sprzedaż obwoźna nie jest aktualnie objęta obowiązkiem stosowania kas online.

Czym jest kasa fiskalna online?

Na początek należy wyjaśnić, że kasa fiskalna online to urządzenie połączone z Centralnym Repozytorium Kas i jest to główna różnica pomiędzy kasą tradycyjną a kasą online. Zapewnienie połączenia między kasą i CRK należy do obowiązków podatnika. Centralne Repozytorium Kas to z kolei ogromna, aktualizowana na bieżąco i automatycznie baza danych gromadząca informacje m.in. z paragonów fiskalnych, raportów dobowych czy dokumentów niefiskalnych.

Wystawienie dokumentu (np. paragonu) przy użyciu kasy fiskalnej online z jednej strony powoduje jego wydruk, a dodatkowo przesyła odpowiednie dane do CRK. Celem jest tu stała i dokładna kontrola transakcji ewidencjonowanych przez podatnika co przyczynić ma się do uszczelnienia systemu podatkowego. Dodatkowo, kasy online mają przyczynić się do zwiększenia powszechności i popularności płatności bezgotówkowych.

Kasy fiskalne online w gastronomii – termin

Pierwszym dniem, od którego restauratorzy mają obowiązek prowadzić ewidencję przy użyciu kas fiskalnych online jest 01 stycznia 2021 r.

Termin ten był kilkukrotnie zmieniany – przede wszystkim ze względu na niedoskonałości techniczne systemu Centrum Repozytorium Kas, a także pandemię, jednak obecnie nie zapowiada się, aby był on kolejny raz przekładany. Jeżeli mimo upływu terminu restaurator będzie wciąż prowadził ewidencję w tradycyjny sposób zostanie narażony na konsekwencje.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Zakup kasy fiskalnej online może stanowić istotne obciążenie – zarówno dla restauratorów działających na małą skalę jak i tych większych (którzy będą musieli zakupić wiele urządzeń). W związku z tym została przewidziana ulga w związku z zakupem kasy. Przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy dokonali zakupu urządzenia w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie zmian lub rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy.

Wysokość ulgi to 90% ceny netto kasy online, przy czym maksymalna jej wysokość to 700 zł.

Aby zachować prawo do ulgi na zakup kasy online, restauratorzy i hotelarze, którzy zawiesili działalność gospodarczą, powinni zafiskalizować nowe urządzenie nie później niż pierwszego dnia jej odwieszenia. A zatem podatnik świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania powinien być przygotowany do ewidencjonowania sprzedaży w dniu odwieszenia działalności gospodarczej, aby zachować prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy online.

Zasady odliczania (zwrotu) od podatku kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących online są przedstawione w objaśnieniach podatkowych z 11 lipca 2019 r.

Obowiązkowy przegląd kas

Ustawodawca nałożył na podatników obowiązek przeglądu technicznego kas. Generalnie nie może być on wykonywany rzadziej niż co 2 lata. W przypadku nowej kasy termin liczony jest od momentu jej fiskalizacji a w przypadku kas starszych od momentu poprzedniego serwisu (data ta powinna zostać wpisana do książki serwisowej). Oczywiście przegląd można wykonywać częściej – szczególnie w przypadku, gdy jest taka potrzeba ze względu na problemy techniczne z kasą. Odpowiedzialność za jej sprawne działanie ciąży bowiem na właścicielu. Informacja o dacie przeglądu również przesyłana jest do Centralnego Repozytorium Kas.

Kary za brak kasy fiskalnej online

Za naruszenie obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej online grożą surowe sankcje. Wobec restauratora może zostać nałożony obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30% podatku naliczonego od momentu rozpoczęcia ewidencji. Dodatkowo grozi także grzywna karnoskarbowa w wysokości do 240 stawek dziennych. Naruszenie terminu powoduje również brak możliwości otrzymania ulgi w związku z zakupem kasy. Warto dodać, że za brak terminowego obowiązkowego przeglądu kasy można otrzymać karę w wysokości 300 zł.

EDYTA DUCHNOWSKA
Radca Prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska
www.duchnowska.pl
www.prawowrestauracji.pl

MATERIAŁ EDUKACYJNY

fot. pixabay.com.pl