GUS: W 2020 r. prawie 2/3 turystów zatrzymało się w hotelach

Aktualności

GUS: W 2020 r. prawie 2/3 turystów zatrzymało się w hotelach

W 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 17,9 mln turystów, którym udzielono 51,4 mln noclegów. W porównaniu do 2019 r. było to mniej odpowiednio o 49,9% i 45,0%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. wyniósł 26,8% i w porównaniu z rokiem poprzednim był niższy o 13,8 p.proc.

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wprowadzane w 2020 r. obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, spowodowały znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Baza noclegowa

Według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. w Polsce prowadziło działalność 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 960 mniej (8,5%) niż rok wcześniej. Poza schroniskami, których działało tyle samo co w 2019 r. (58), spadki liczby obiektów działających w lipcu 2020 r. odnotowano we wszystkich rodzajach obiektów.

Biorąc pod uwagę standard świadczonych usług noclegowych, baza noclegowa składała się z 3 990 obiektów hotelowych[1] i 6 301 pozostałych obiektów[2]. Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele – 2 498 (o 137 mniej niż w 2019 r.) oraz inne obiekty hotelowe, do których zaliczają m.in. domy gościnne i zajazdy. W końcu lipca 2020 r. były 983 takie obiekty, tj. o 7,6% mniej niż w 2019 r.

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne – 2 149 obiektów (tj. o ponad 11 % mniej niż rok wcześniej) oraz ośrodki wczasowe – 1 020 obiektów – które w 2020 r. odnotowały spadek o prawie 7% w stosunku do roku poprzedniego.

W końcu lipca 2020 r. obiekty noclegowe oferowały turystom 775,3 tys. miejsc, przy czym w ponad 70% były to miejsca całoroczne. W odniesieniu do roku poprzedniego liczba miejsc noclegowych była mniejsza o 50,2 tys. (tj. o 6,1%). Wskaźnik gęstości bazy noclegowej mierzony liczbą miejsc noclegowych na 1 km2 powierzchni był również nieco niższy i wyniósł 2,5 (w 2019 r. – 2,6).

Średnio jeden turystyczny obiekt noclegowy liczył 75 miejsc noclegowych (przed rokiem 73). Podobnie jak w 2019 r. najwięcej miejsc oferowały hotele (276,4 tys.) oraz ośrodki wczasowe (122,3 tys.).

Największe zasoby bazy noclegowej posiadały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i małopolskie, które w 2020 r. oferowały turystom odpowiednio 141,1 tys., 115,7 tys. I 95,5 tys. miejsc noclegowych, przy czym w województwie małopolskim zdecydowana większość (ponad 90%) to miejsca całoroczne, a w dwóch pozostałych przeważają miejsca sezonowe.

Turyści w bazie noclegowej

W 2020 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 17,9 mln turystów i było to o 17,8 mln mniej (49,9%) niż w roku poprzednim.

W obiektach hotelowych nocowało ponad 13 mln osób, w tym najwięcej (11,1 mln) zatrzymało się w hotelach (przed rokiem 23,5 mln). W pozostałych turystycznych obiektach nocowało
4,8 mln turystów, przy czym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych – 1,2 mln turystów. Zainteresowaniem cieszyły się także pokoje gościnne oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, w których nocowało odpowiednio 628,6 tys. i 544,4 tys. turystów. W zakładach uzdrowiskowych przebywało 466 tys. osób, a po ponad 300 tys. turystów wybrało noclegi w pensjonatach (376 tys.), hostelach (350 tys.) oraz zespołach domków turystycznych (311 tys.).

Największa liczba turystów przebywała w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego – 2,4 mln, po ok. 2 mln nocowało w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim. W porównaniu z 2019 r. spadek liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najmniejszy spadek wystąpił w województwach: zachodniopomorskim (o 34,4%) oraz warmińsko-mazurskim (o 36,6%), zaś największy w mazowieckim (o 61,8%).

Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. było 2,3 mln turystów zagranicznych i stanowili oni niecałe 13% ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej (w 2019 r. – 21%). Największa liczba turystów zagranicznych zatrzymała się w województwach: zachodniopomorskim (435,9 tys.), mazowieckim (390,6 tys.) oraz małopolskim (367,1 tys.).

W ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej przeważali turyści z Niemiec (797 tys.), Ukrainy (206 tys.) i Wielkiej Brytanii (186 tys.). Spośród pozostałych krajów najwięcej turystów przyjechało z Rosji (75 tys.), Czech (73 tys.), Stanów Zjednoczonych (69 tys.) oraz Francji i Włoch (po 64 tys.). W porównaniu z 2019 r. największy spadek liczby turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej wystąpił w województwie małopolskim – o ponad 78%.

Pomimo ograniczeń w działalności turystycznych obiektów noclegowych spowodowanych pandemią, w 2020 r. nie zaobserwowano istotnych zmian w sezonowości ruchu turystycznego w Polsce. Podobnie, jak w latach poprzednich szczyt sezonu turystycznego przypadł na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z obiektów noclegowych skorzystało 5,9 mln osób, tj. 33,1% ogółu turystów (w 2019 r. było to 25,5%).

Udzielone noclegi

W turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. udzielono 51,4 mln noclegów (o 45,0% mniej niż w 2019 r.), w tym turystom zagranicznym – 6,6 mln (o 64,6% mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej noclegów udzielono turystom przebywającym w hotelach – 23,0 mln, tj. 45% ogółu noclegów, ośrodkach wczasowych – 6,7 mln (13%) i zakładach uzdrowiskowych – 5,3 mln (10%).

Podobnie jak w latach poprzednich, także i w 2020 r. najwięcej noclegów udzielono w województwach: zachodniopomorskim (9,9 mln), małopolskim (6,8 mln) oraz pomorskim (6,7 mln). Na wymienione województwa przypadała niemal połowa (45%) noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce.

Noclegi udzielone w sezonie letnim (lipiec i sierpień) stanowiły 38,5% wszystkich noclegów udzielonych w 2020 r., lecz w porównaniu z rokiem poprzednim było to mniej o ok. 1/4.

Średni czas pobytu zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych wynosił w 2020 r. przeciętnie 2,9 noclegu. Turyści najdłużej korzystali z noclegów w województwie zachodniopomorskim (niecałe 5 noclegów), a najkrócej w województwach mazowieckim i wielkopolskim (ok. 2 noclegi).

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 54,5%
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych

W 2020 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 26,8% (w 2019 r. – 40,6%). Najwyższe wskaźniki odnotowano w miesiącach letnich: w lipcu – 38,3% i w sierpniu – 44,5%, jednak w porównaniu do roku poprzedniego były one niższe odpowiednio o 13,5 p. proc. i 8,7 p. proc.

Podobnie jak w roku poprzednim w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach uzdrowiskowych (54,5%), ośrodkach kolonijnych (32,5%), ośrodkach wczasowych (31,9%) oraz hostelach (30,7%). Wśród województw najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (37,8%), pomorskim (31,7%) oraz kujawsko-pomorskim (29,9%), zaś najniższy w województwie wielkopolskim (20,4%).

źródło: GUS

[1] Hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe.
[2] Domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele, zakłady uzdrowiskowe, pokoje gościnne (kwatery prywatne), kwatery agroturystyczne, pozostałe turystyczne obiekty noclegowe.