GUS: Ogólna liczba placówek gastronomicznych w 2020 r. – 64,4 tys.

Aktualności

GUS: Ogólna liczba placówek gastronomicznych w 2020 r. – 64,4 tys.

W 2020 r. liczbę placówek gastronomicznych (stałych i sezonowych) w kraju oszacowano na ok. 64,4 tys., z czego 40,5 % stanowiły punkty gastronomiczne, 27,4 % – restauracje, 26,6 % – bary, a stołówki – 5,5 % – wynika z danych GUS. Ogólna liczba placówek gastronomicznych była mniejsza o 10,9 % w porównaniu z 2019 r., ubyło wszystkich rodzajów placówek; stołówek o 23,3 %, barów o 12,3 %, restauracji o 11,7 % oraz punktów gastronomicznych o 7,4 %. Spadek liczby placówek gastronomicznych był głównie spowodowany wprowadzeniem długotrwałych ograniczeń w działalności tych placówek związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

źródło: Analizy statystyczne GUS “Rynek wewnętrzny w 2020 r.”,Warszawa 2021.

 

źródło: Analizy statystyczne GUS “Rynek wewnętrzny w 2020 r.”,Warszawa 2021.

Sektor prywatny w gastronomii obejmował 98,7 % wszystkich placówek gastronomicznych, w tym: 99,4 % restauracji, 99,1 % barów, 99,0% punktów gastronomicznych oraz 91,2 % stołówek.

Liczba placówek gastronomicznych w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 12,3 % i wyniosła 17778, co stanowiło 27,6 % placówek gastronomicznych ogółem w Polsce. Spadek odnotowano we wszystkich rodzajach placówek gastronomicznych: w liczbie stołówek – o 23,3 %, restauracji – o 14,9 %, barów – o 10,2 %, a punktów gastronomicznych – o 8,4 %.

Przychody z działalności gastronomicznej

W 2020 r. przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły zaledwie 37,6 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim spadły o 26,0 % z powodu wprowadzanych ograniczeń działalności związanych z epidemią COVID-19 (w cenach stałych były niższe o 30,4 %). Z sektora prywatnego pochodziło 99,2 % tej wartości, z sektora publicznego zaś – 0,8 %.

Z produkcji gastronomicznej pochodziło 86,6 % wartości przychodów w cenach bieżących ogółem, 12,2 % – ze sprzedaży towarów handlowych (w tym 8,5 % – ze sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych) a 1,2 % – z pozostałej działalności. We wszystkich rodzajach działalności gastronomicznej zanotowano spadek przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem, największy w zakresie sprzedaży towarów handlowych (o 34,3 %).

źródło: Analizy statystyczne GUS “Rynek wewnętrzny w 2020 r.”,Warszawa 2021.

W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, przychody z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły 19,8 mld zł (spadek o 34,0 % w porównaniu z rokiem poprzednim), co stanowiło 52,6 % przychodów z działalności gastronomicznej ogółem w Polsce. Spadek przychodów odnotowano we wszystkich województwach, przy czym największy w ujęciu procentowym w wojewódz­twie opolskim (o 47,3 %), małopolskim (o 41,0 %) i mazowieckim (o 39,0 %). Najmniejszy spadek przychodów zaobserwowano w województwie pomorskim (o 18,0 %), lubuskim (o 23,2 %) oraz podlaskim (o 25,7 %).

Przychody z produkcji gastronomicznej stanowiły 89,8% przychodów z działalności gastronomicznej przedsiębiorstw z liczbą pracujących powyżej 9 osób i wyniosły 17,8 mld zł.

Drugą pod względem wielkości grupę przychodów z działalności gastronomicznej (5,3 %) stanowiły przychody ze sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które wyniosły ponad 1,0 mld zł.

Trzecią grupę z wartością ok 0,9 mld zł stanowiły przychody ze sprzedaży towarów handlowych (bez napojów alkoholowych), a ich udział w przychodach z działalności gastronomicznej badanych przedsiębiorstw wyniósł 4,6 %.

Przychody z pozostałej działalności stanowiły jedynie 0,4 % przychodów ogółem i wyniosły poniżej 0,1 mld zł.

 

źródło: Analizy statystyczne GUS “Rynek wewnętrzny w 2020 r.”,Warszawa 2021.