GUS: W 2022 r. liczba placówek gastronomicznych wzrosła

Aktualności

GUS: W 2022 r. liczba placówek gastronomicznych wzrosła

W 2022 roku liczba placówek gastronomicznych w Polsce wzrosła o 13,1% rdr do ok. 83,9 tys. – podał GUS. Z tego 39,8% stanowiły punkty gastronomiczne, 28,2% – restauracje, 26,4% – bary, a stołówki – 5,6%.

Według GUS w 2022 r. przybyło wszystkich rodzajów placówek: barów o 14,4%, stołówek o 13,6%, punktów gastronomicznych o 13,2% oraz restauracji o 11,9%.

GUS podał też, że w 2022 r. przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły 64,6 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 32,8% (w cenach stałych były wyższe o 22,1%).

“Wysoki wzrost przychodów był głównie spowodowany całkowitym zniesieniem ograniczeń działalności związanych z epidemią COVID-10” – podał GUS.

Liczba placówek gastronomicznych w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,6% i wyniosła 20 215, co stanowiło 24,1% placówek gastronomicznych ogółem w Polsce. Wzrost odnotowano we wszystkich rodzajach placówek: w liczbie punktów gastronomicznych – o 10,8%, barów o 7,5%, restauracji – o 4,9% oraz stołówek – o 3,6%.

Struktura placówek gastronomicznych w układzie wojewódzkim, według siedziby przedsiębiorstwa, przedstawiona została na poniższym wykresie.

Przychody z działalności gastronomicznej

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ (łącznie z podatkiem VAT) stanowią przychody uzyskane ze sprzedaży:
• towarów handlowych zakupionych i odsprzedawanych w niezmienionej postaci po ewentualnym konfekcjonowaniu, w tym napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych;
• produkcji gastronomicznej – wyrobów kulinarnych, ciastkarskich i innych wytworzonych we własnym zakresie;
• świadczonych usług – np. wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szatni, przechowalni bagażu, obsługi parkingów, z tytułu działalności rozrywkowej, za zorganizowanie przyjęć poza zakładem i w zakładzie, za wypożyczenie sali itp.

W 2022 r. przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły 64,6 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 32,8%, (w cenach stałych były wyższe o 22,1%). Wysoki wzrost przychodów był głównie spowodowany całkowitym zniesieniem ograniczeń działalności związanych z epidemią COVID-19.

Z sektora prywatnego pochodziło 98,9% uzyskanych przychodów, z sektora publicznego zaś – 1,1%.

Z produkcji gastronomicznej pochodziło 86,8% wartości przychodów w cenach bieżących ogółem, 12,1%
– ze sprzedaży towarów handlowych (w tym 8,4% – ze sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych) a 1,1%
– z pozostałej działalności. We wszystkich rodzajach działalności gastronomicznej zanotowano wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem, największy w zakresie sprzedaży towarów handlowych (o 40,9%).

W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, przychody z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły 39,1 mld zł (wzrost o 41,7% w porównaniu z rokiem poprzednim), co stanowiło 60,6% przychodów z działalności gastronomicznej ogółem w Polsce. Wzrost przychodów odnotowano we wszystkich województwach.
W województwie mazowieckim, którego udział w przychodach był największy i wyniósł 31,0% odnotowano wzrost o 39,6%. Drugim województwem o znaczącym udziale w przychodach ogółem (15,8%) było województwo dolnośląskie, a przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na jego terenie wykazały wzrost przychodów o 31,7%. Na kolejnych pozycjach uplasowały się województwa: małopolskie – udział 9,6% oraz śląskie – udział 8,1% (wzrost odpowiednio o 49,3% i o 50,7%).

Przychody z produkcji gastronomicznej stanowiły 88,6% przychodów z działalności gastronomicznej przedsiębiorstw z liczbą pracujących powyżej 9 osób i wyniosły około 35,0 mld zł.

Drugą pod względem wielkości grupę przychodów z działalności gastronomicznej (11,0%) stanowiły przychody ze sprzedaży towarów handlowych, które wyniosły około 4,3 mld zł.

Trzecią grupę z wartością ponad 2,5 mld zł stanowiły przychody ze sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, a ich udział w przychodach z działalności gastronomicznej badanych przedsiębiorstw wyniósł 6,4%. Przychody z pozostałej działalności stanowiły jedynie 0,4% przychodów ogółem i wyniosły ponad 0,1 mld zł.

Opis:

PLACÓWKI GASTRONOMICZNE są to zakłady i punkty gastronomiczne stałe i sezonowe, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Sezonowe placówki gastronomiczne to placówki uruchamiane okresowo i działające nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym.

Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

 

źródło: Rynek wewnętrzny w 2022 r., Analizy statystyczne Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2023.